بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 51,367 78.68 203,486 88.56 210,633 86.13 201,577 80.78
اوراق مشارکت 7,482 11.46 9,210 4.01 9,413 3.85 9,896 3.97
سپرده بانکی 2,266 3.47 11,855 5.16 16,448 6.73 28,535 11.44
وجه نقد 1,734 2.66 465 0.2 1 0 0 0
سایر دارایی ها 2,439 3.74 4,750 2.07 8,060 3.3 9,517 3.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,873 35.03 71,462 31.1 75,608 30.92 72,993 29.25