نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 300,505 89.12 1,637,645 98.08 1,449,336 97.43 1,393,928 99
اوراق مشارکت 9,858 2.92 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,297 2.16 13,056 0.78 8,238 0.55 195 0.01
وجه نقد 14,388 4.27 1,510 0.09 476 0.03 4,500 0.32
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,140 1.52 17,531 1.05 29,460 1.98 9,340 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 86,438 25.63 436,402 26.14 412,069 27.7 411,508 29.23