نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی در تاریخ 1389/04/07 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر کارمزد متولی مورخ 99/12/06
تغییرات امیدنامه مجمع 99/09/01 تغییر هزینه حسابرس و هزینه تصفیه
تغییر هزینه نرم افزار
98.10.07 ساعت14 (اطلاع رسانی)
98.10.07 باران (بازار پایه)
98.03.18
97.07.25
(1)97.07.25
تغییرات باران امیدنامه ای تا پایان 30.07.96
تغییرات امیدنامه مجمع 13.06.95
تغییرات امیدنامه ای صندوق باران 02.02.96
تغیرات شماره4
تغیرات شماره3
تغیرات شماره2
تغیرات شماره1