نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بانک کشاورزی 1,500 %30.00
2 شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر 1,500 %30.00
3 شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی 1,000 %20.00
4 صندوق آتیه کارکنان بانک کشاورزی 1,000 %20.00