نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس تا سقف 50 ميليون ريال ، با ارائه مدارك مثبته و تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (0/02) از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سه در هزار (0/003) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 به علاوۀ سالانه دو درصد (0/02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
4 کارمزد متولی سالانه 0.2 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل300 و حداکثر 700 میلیون ریال خواهد بود.
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 163 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.3 درصد ارزش خالص دارائی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد 1- درصندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال است، محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد. 2- در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر 10 میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد".
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است
9 هزينه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيبانی آن ها - 470،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 9،000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 2،0000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: بالای 50،000 از 30،000 ریال تا 50،000 ریال از صفرتا 30،000 ارزش دارایی ها به میلیاردریال 000001/0 00003/0 00005/0 ضریب

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر: ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر: ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر يا كمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر يا كمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر يا كمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده) مدیر ثبت