نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی مورخ 1400/02/28 ساعت 11 1400/02/18
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی 1400/02/18
دوره تصفیه 1400/01/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق باران برای مجمع مورخ 99.12.06ساعت 10صبح 1399/11/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق باران برای مجمع مورخ 99.10.21 ساعت 11 صبح 1399/10/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق باران برای مجمع مورخ 99.09.01 ساعت 11 صبح 1399/08/19
رتبه سوم عملکرد صندوق باران شش ماهه اول سال 1399 1399/07/14
اعلام دعوت به مجمع مورخ 99/06/24صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی 1399/06/11
اعلام دعوت به مجمع مورخ 99/06/17صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی 1399/06/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق باران برای مجمع مورخ 99.5.29 ساعت 11 صبح 1399/05/19
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی 1399/05/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق باران برای مجمع مورخ 99.504 ساعت 11 صبح 1399/04/24
پایان دوره فعالیت صندوق 1399/03/17
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی 1398/12/27
اعلام دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 98.12.14 ساعت 10 صندوق باران 1398/12/12
اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.10.07 ساعت 14 صندوق باران 1398/10/04
اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.10.07 صندوق باران 1398/10/01
هزینه های صدور و ابطال (ثابت و متغییر) براساس بند 8-4- امیدنامه صندوق 1398/08/14
اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.03.18 صندوق باران 1398/07/15
اعلام دعوت به مجمع 98.03.18 صندوق باران 1398/07/10
اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.06.24 صندوق باران 1398/07/10
الزام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها به ثبت نام در سامانه سجام 1398/06/11
جهت اطلاع سرمایه گذاران محترم «صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی» 1397/11/02
با توجه به تصمیمات مجمع مورخ 1396/08/03 ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی حذف گردید 1396/12/10
مدیران سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی 1396/01/23
دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 98/12/23به مدت 3سال تمدید گردید 1396/01/20
کاهش حداقل واحد سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق باران کشاورزی 1395/11/10
دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 95/12/23به مدت6ماه تمدید گردید 1395/08/01
خلاصه گزارش بازار در تاریخ ١٥ تیر ماه ١٣٩٣ 1395/07/26
خلاصه گزارش بازار در تاریخ ٩ تیر ماه ١٣٩٣ 1395/07/26
تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی 1395/06/01