نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی روزنامه صندوق باران برای مجمع مورخ 99.11.20 (صاحبان امضا) 1400/02/20
تاییدیه تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق 1399/12/25
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع مورخ 99/11/20 (صاحبان امضا) 1399/12/18
صورتجلسه مجمع مورخ 99.11.20 صندوق باران (صاحبان امضاء) 1399/12/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/12/06 صندوق سرمایه گذاری باران (تغییر کارمزد متولی) 1399/12/06
آگهی ثبت تغییرات در صندوق باران برای مجمع مورخ 99/06/17 (سالانه) 1399/11/18
صورتجلسه مجمع مورخ 99.10.21 صندوق باران ( هزینه های مالی) 1399/10/27
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/10/21 صندوق سرمایه گذاری باران (هزینه های مالی) 1399/10/21
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع مورخ 99/09/01 (هزینه حسابرس و هزینه تصفیه) 1399/10/09
آگهی ثبت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 1400/02/31 1399/09/25
صورتجلسه مجمع مورخ 99.09.01 صندوق باران ( امیدنامه) 1399/09/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.09.01صندوق باران (هزینه حسابرس و ابلاغیه 12020173) 1399/09/01
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 99.06.17 صندوق باران (سالانه) 1399/08/27
افشای پرتفوی صندوق باران- مهرماه 99 1399/07/19
تاییدیه+صورتجلسه مجدد از سمت سازمان مجمع مورخ 99.05.04 صندوق باران (تغییر هزینه نرم افزار) 1399/07/13
تاییدیه + صورتجلسه مجمع مورخ 99.05.29صندوق باران (تمدید فعالیت) 1399/07/09
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.06.24 صندوق باران (امیدنامه) 1399/06/24
تاییدیه + صورتجلسه مجمع مورخ 98.12.14 صندوق باران (تمدید فعالیت) 1399/06/01
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.05.29سالانه صندوق باران (تمدید فعالیت) 1399/05/29
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 99.05.04 صندوق باران (تغییر هزینه نرم افزار) 1399/05/12
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.05.04سالانه صندوق باران (هزینه نرم افزار) 1399/05/04
آگهی ثبت تغییرات در صندوق باران برای مجمع مورخ 98.12.14 (تمدید فعالیت) 1399/02/29
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 98.12.14 صندوق باران (تمدید فعالیت) 1398/12/27
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق باران مورخ 98.12.14 1398/12/14
تایید+صورتجلسه مجمع مورخ 98.10.07 ساعت 14 صندوق باران (اساسنامه ای) ابلاغیه 12010065 1398/11/23
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.10.07 صندوق باران ساعت 14 (امیدنامه ای- اطلاع رسانی کدال) 1398/11/15
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.10.07 صندوق باران ساعت 10 (بازار پایه) 1398/10/28
صورتجلسه مجمع صندوق باران ساعت10 مورخ 98.10.07(بازار پایه 12020143) 1398/10/10
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.10.07 راس ساعت 14 صندوق باران (اطلاع رسانی کدال موضوع بخشنامه ) 1398/10/07
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.10.07 راس ساعت 10 صبح صندوق باران(بازار پایه فرابورس) 1398/10/07
آگهی ثبت تغییرات در صندوق باران برای مجمع مورخ 98.06.24 (سالانه) 1398/09/13
آگهی ثبت تغییرات صندوق باران مجمع مورخ 98.06.23 (صاحبان امضا) 1398/08/12
روزنامه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق باران تصمیمات صورتجلسه 98.06.23 1398/07/21
تاییدیه+صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مورخ 98.06.23 صندوق باران 1398/07/16
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.06.24 صندوق باران (سالانه) 1398/07/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 98.06.24 سالانه صندوق باران 1398/06/24
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.03.18 صندوق باران (هزینه عضویت و نرم افزار) 1398/04/10
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.03.18 صندوق باران (تغییر هزینه نرم افزار و عضویت کانون ها) 1398/04/09
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.03.18 صندوق باران (تغییر در هزینه نرم افزار و عضویت کانون) 1398/03/18
آگهی ثبت تغییرات مجمع مورخ 97.07.25صندوق باران (سالیانه) 1397/11/01
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 97.07.25 صندوق باران 1397/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 97.07.25 صندوق باران (امیدنامه ای-حق الزحمه حسابرس) 1397/08/23
تاییدیه تصمیمات امیدنامه ای مجمع مورخ 97.07.25 صندوق باران(حق الزحمه حسابرس) 1397/08/23
صورتجلسه مجمع مورخ 97.07.25 صندوق باران (سالیانه- اساسنامه ای) 1397/08/22
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 97.07.25 صندوق باران (اساسنامه ای-سالانه) 1397/08/21
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 97.07.25 صندوق باران 1397/07/28
آگهی ثبت تغییرات صندوق باران مجمع مورخ 97.02.01(صاحبان امضا) 1397/03/09
آگهی روزنامه مجمع مورخ 97.02.01صندوق باران -صاحبان امضا مجاز 1397/02/29
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع صاحبان امضا صندوق باران 97.02.01 1397/02/19
آگهی ثبت مجمع مورخ 96.08.03 صندوق باران (اساسنامه ای) 1397/02/10
آگهی روزنامه مجمع 96.08.03 صندوق باران (اساسنامه جدید) 1396/12/19
صورتجلسه ممهور سازمان مجمع مورخ 96.08.03صندوق باران (تایید اساسنامه) 1396/12/12
تاییدیه سازمان مجمع 96.08.03باران (تایید اساسنامه) 1396/12/12
آگهی روزنامه مجمع 30.07.96 سالانه صندوق باران 1396/11/21
آگهی ثبت مجمع 30.07.96 صندوق باران (سالانه) 1396/11/02
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع صندوق باران مورخ96.07.30(سالانه) 1396/09/22
تاییدیه+صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری باران کشاورزی مورخ95/08/04 1396/09/15
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع96.06.19صندوق باران 1396/08/08
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع مورخ96.06.19صندوق باران(حدنصاب) 1396/08/01
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع96.06.19صندوق باران(تغییرهزینه) 1396/08/01
آگهی ثبت مجمع تمدید فعالیت صندوق باران96.02.02 1396/04/03
روزنامه تمدید فعالیت3ساله صندوق باران مجمع مورخ 96/02/02 1396/03/09
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع96.02.02تمدید فعالیت صندوق باران 1396/02/18
روزنامه مجمع کاهش حداقل واحد سرمایه گذاری صندوق باران مورخ 95/09/09 1395/11/20
آگهی ثبت مجمع کاهش حداقل واحد مورخ95/09/09صندوق سرمایه گذاری باران 1395/11/18
روزنامه مجمع سالانه صندوق باران مورخ95.08.04 1395/11/11
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع کاهش حداقل واحد مورخ95/09/09صندوق سرمایه گذاری باران 1395/11/06
آگهی ثبت مجمع سالانه صندوق باران مورخ 95/08/04 1395/11/02
آگهی ثبت مجمع مورخ95.06.13تمدید فعالیت صندوق باران کشاورزی 1395/09/22
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ95/08/04صندوق باران کشاورزی 1395/09/15
روزنامه اصلاحیه مجمع تمدید فعالیت صندوق باران کشاورزی مورخ95.06.13 1395/08/26
روزنامه تمدید دوره فعالیت صندوق باران کشاورزی مجمع مورخ 95.06.13 1395/08/25
تاییدیه+صورتجلسه مجمع تمدیددوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کشاورزی مورخ 95.06.13 1395/08/02
روزنامه تصمیم تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک مجمع مورخ95/04/21 1395/06/20
روزنامه تصمیم تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری مشترک مجمع مورخ 95/04/21 1395/06/17
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع 95/04/21تغییر نام به صندوق باران کشاورزی 1395/06/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع تغییر هزینه مورخ 95.04.21صندوق مشترک 1395/05/18
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک مورخ 95.04.21 1395/05/18
آگهی روزنامه تغییرات صاحبان امضا مجمع 94.09.08صندوق سرمایه گذاری مشترک 1395/02/06
آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات مورخ 94.09.08 صندوق سرمایه گذاری مشترک 1394/12/16
روزنامه مجمع مورخ 94.06.29 صندوق سرمایه گذاری مشترک کشاورزی 1394/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 94.09.08صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک کشاورزی 1394/10/30
روزنامه رسمی صندوق مشترک کشاورزی مجمع مورخ 94.06.29 1394/10/29
صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری مشترک مجمع مورخ 94.06.29 1394/10/13
صورتجسه تغییرات امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری مشترک مجمع مورخ 94.06.29 1394/10/13
آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 94/06/29صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی 1394/10/07
آگهی روزنامه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک مورخ 931219 1394/06/23
آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات مورخ 931219 1394/06/23
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی متهی به سال مالی14 1393/07/02
اسامی حاضرین مجمع صندوق سال 93 1393/06/19
اسامی حاضرین مجمع صندوق سال 92 1392/07/27
صورت جلسه مجمع مربوط به مشارکت در بازار دوم فرابورس صندوق سرمایه گذاری مشترک 1392/06/23
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی 1391/05/04
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی 1390/05/23