نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی صندوق باران اردیبهشت 1400 1400/02/16
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1400.01.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1400/01/28
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1400.01.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1400/01/28
افشای پرتفوی صندوق باران فروردین 1400 1400/01/15
افشای پرتفوی صندوق باران اسفند ماه 99 1399/12/18
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 99.10.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1399/12/16
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 99.10.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1399/12/16
افشای پرتفوی صندوق باران بهمن ماه 99 1399/11/19
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 99.10.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1399/11/13
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 99.10.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1399/11/13
افشای پرتفوی صندوق باران- دی ماه 99 1399/10/21
افشای پرتفوی صندوق باران- آذر ماه 99 1399/09/19
افشای پرتفوی صندوق باران- آبان ماه 99 1399/08/18
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 99.07.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1399/08/17
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 99.07.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1399/08/17
افشای پرتفوی صندوق باران- مهرماه 99 1399/07/20
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.06.17 سالانه صندوق باران (سالیانه) 1399/06/17
افشای پرتفوی صندوق باران -شهریورماه 99 1399/06/16
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99.04.14صندوق باران (حسابرسی شده) 1399/06/02
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 99.04.14صندوق باران (حسابرسی شده) 1399/06/02
افشای پرتفوی صندوق باران - مردادماه 99 1399/05/21
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 99.04.14صندوق باران (حسابرسی نشده) 1399/05/05
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99.04.14صندوق باران (حسابرسی نشده) 1399/05/05
افشای پرتفوی صندوق باران - تیرماه 99 1399/04/16
افشای پرتفوی صندوق باران - خرداد 99 1399/03/17
افشای پرتفوی صندوق باران - اردیبهشت 99 1399/02/15
صورتهای مالی 9ماهه صندوق سرمایه گذاری باران منتهی به 99.01.14+گزارش عملکرد منتهی به دوره (حسابرسی نشده) 1399/02/09
افشای پرتفوی صندوق باران - فروردین 99 1399/01/16
افشای پرتفوی صندوق باران - اسفند 98 1398/12/21
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق باران منتهی به 14 دی 98 (حسابرسی شده ) 1398/11/21
صورتهالی مالی صندوق باران دوره6 ماهه مالی منتهی به 14 دی 98(حسابرسی شده) 1398/11/21
افشای پرتفوی صندوق باران - بهمن 98 1398/11/20
صورتهالی مالی صندوق باران دوره 6 ماهه منتهی به 14دی 98 (حسابرسی نشده) 1398/11/05
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق باران منتهی یه 24 دی 98 1398/11/05
افشای پرتفوی صندوق باران - دی98 1398/10/15
افشای پرتفوی صندوق باران - آذر 98 1398/09/16
افشای پرتفوی صندوق باران-آبان 98 1398/08/20
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 98.07.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1398/07/24
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 98.07.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1398/07/24
افشای پرتفوی صندوق باران-مهر98 1398/07/15
افشای پرتفوی صندوق باران-شهریور98 1398/06/17
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98.04.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1398/06/05
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 98.04.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1398/06/04
افشای پرتفوی صندوق باران- مرداد 98 1398/05/15
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 98.04.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1398/05/01
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98.04.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1398/05/01
افشای پرتفوی صندوق باران-تیر98 1398/04/17
افشای پرتفوی صندوق باران-خرداد 98 1398/03/18
افشای پرتفوی صندوق باران-اردیبهشت 98 1398/02/21
صورتهای مالی به همراه گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 98.01.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1398/01/28
افشای پرتفوی صندوق باران-فروردین 98 1398/01/21
افشای پرتفوی صندوق باران-اسفند97 1397/12/19
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 97.10.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1397/11/27
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 97.10.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1397/11/27
افشای پرتفوی صندوق باران-بهمن 97 1397/11/16
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 97.10.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1397/11/07
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 97.10.14 صندوق باران 1397/11/07
افشای پرتفوی صندوق باران-دی97 1397/10/22
افشای پرتفوی صندوق باران -آذر97 1397/09/18
افشای پرتفوی صندوق باران- آبان ماه 97 1397/08/23
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 97.07.14 صندوق باران (حسابرسی نشده) 1397/08/13
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 97.07.14 صندوق باران 1397/08/12
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی - مهر1397 1397/07/22
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی - شهریور 1397 1397/06/24
صورتهای مالی منتهی به 97.04.14 صندوق باران (حسابرسی شده) 1397/05/30
گزارش عملکرد منتهی به 97.04.14 صندوق باران(حسابرسی شده) 1397/05/30
افشای پرتفوی صندوق باران مردادماه 97 1397/05/23
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 97.04.14صندوق باران 1397/05/13
گزارش عملکرد منتهی به 97.04.14 صندوق باران 1397/05/13
افشای پرتفوی صندوق باران منتهی به 14تیرماه 97 1397/04/23
افشای پرتفوی خردادماه 97 1397/03/24
افشای پرتفوی صندوق باران منتهی به 14اردیبهشت 97 1397/02/23
صورت مالی نه ماهه منتهی به 97.01.14 صندوق باران 1397/02/11
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 97.01.14 صندوق باران 1397/02/11
افشای پرتفوی صندوق باران منتهی به 14 فروردین97 1397/01/28
افشای پرتفوی صندوق باران منتهی به 14اسفند 96 1396/12/23
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق باران منتهی به 96.10.14 1396/12/08
گزارش عملکرد 6ماهه باران منتهی به 96.10.14 1396/12/08
افشای پرتفوی صندوق باران منتهی به 14بهمن96 1396/11/24
گزارش عملکرد 6ماهه باران منتهی به 96.10.14 1396/11/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده باران منتهی به 1396.10.14 1396/11/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق باران منتهی به 14دی96 1396/10/26
افشای پرتفوی صندوق باران منتهی به 30آذرماه 96 1396/10/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق باران منتهی به دوره 96.07.14 1396/08/10
گزارش عملکرد صندوق باران دوره 3ماهه منتهی به 96.07.14 1396/08/10
گزارش عملکرد صندوق باران حسابرسی شده منتهی به 14تیر 96 1396/06/08
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق باران منتهی به 14/04/96 1396/06/08
گزارش عملکرد صندوق باران منتهی به 96/04/14 1396/05/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق باران منتهی به 96/04/14 1396/05/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 96/01/14صندوق باران 1396/02/13
گزارش عملکرد صندوق باران 9 ماهه منتهی به 96/01/14 1396/02/13
صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 95/10/14صندوق باران 1396/01/19
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 95/10/14 صندوق باران 1396/01/19
(صورتهاي مالي به همراه گزارش عملکرد حسابرسي نشده منتهي به 14/10/1395 ) 1395/11/11
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 14.07.95صندوق باران 1395/07/24
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 95.07.14صندوق باران 1395/07/24
صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 95.04.14صندوق مشترک 1395/07/12
صورت مالی میاندوره ای حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 1395/01/14صندوق مشترک کشاورزی 1395/06/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده به همراه گزارش عملکرد صندوق کارگزاری بانک کشاورزی 1395/05/13
گزارش عملکرد 9ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره مالی 9ماهه منتهی به 95.01.14 1395/02/04
گزارش عملکرد 6ماهه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره منتهی به 94.10.14 1394/12/10
صورت های مالی دوره میانی 6ماهه منتهی به14دی94صندوق سرمایه گذاری مشترک 1394/12/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق مشترک سه ماهه منتهی به 94/07/14 1394/11/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک 6ماهه منتهی به 94/10/14 1394/11/11
گزارش عملکرد 6ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره منتهی به 94.10.14 1394/11/11
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک دوره منتهی به 94.07.14 1394/08/09
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 940414 1394/06/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 14تیر ماه 1394 حسابرسی شده 1394/06/01
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 13940414 1394/05/10
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 13940414 1394/05/07
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 14 فروردین 1394/02/05
گزارش نه ماهه 13940114 1394/01/31
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده 139311014 1393/12/24
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده 13931014 1393/11/07
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده 13931014 1393/10/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده 14 مهر 1393 1393/08/04
گزارش عملکرد سه ماهه 13930714 1393/07/15
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 13930414 1393/05/25
صورتهای مالی حسابرسی شده 14 تیر 1393 1393/05/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده 14 تیر 1393 1393/05/05
گزارش عملکرد سالانه 13930414 1393/04/30
صورتهای مالی نه ماهه 15 فروردین 93 1393/01/31
گزارش عملکرد نه ماهه 14 فروردین 93 1393/01/31
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده 13921015 1392/11/27
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده 13921015 1392/10/30
گزارش عملکرد شش ماهه 13921015 1392/10/28
صورتهای مالی سه ماهه 15 مهر 1392 1392/07/29
گزارش عملکرد سه ماهه 13920715 1392/07/27
گزارش عملکردشش ماهه 13911014 1392/07/10
گزارش عملکردنه ماهه 13920114 1392/07/10
گزارش نه ماهه 13910115 1392/07/10
صورتهاي مالي6ماهه حسابرسی نشده 15دي ماه 91 1392/07/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده 14 تیر 1391 1392/07/10
گزارش عملکرد سالانه 13910415 1392/07/10
گزارش عملکرد سالانه 13920414 1392/07/10
گزارش عملکرد سه ماهه 13910715 1392/07/10
صورتهای مالی حسابرسی شده 14 تیر 1392 1392/05/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده 14 تیر 1392 1392/05/12
صورتهای مالی نه ماهه 15 فروردین 92 1392/02/09
صورتهای مالی سه ماهه 15 مهر 1391 1391/12/23
صورتهاي مالي6ماهه منتهي به 15دي ماه 1391 1391/12/23
صورتهای مالی 14 تیر 1391 1391/12/23
صورتهای مالی سه ماهه 15 مهر 1390 1391/08/29
صورتهاي مالي6ماهه منتهي به 15دي ماه 90 1391/05/24
صورتهاي مالي6ماهه منتهي به 15دي ماه 89 1391/05/24
صورتهای مالی نه ماهه 15 فروردین 91 1391/04/20
صورتهای مالی نه ماهه 15 فروردین 90 1391/04/20
صورتهای مالی سه ماهه 15 مهر 1389 1391/04/20
صورتهای مالی 14 تیر 1390 1390/04/14