بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 114,002,254,654 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,779,038 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,779,038 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,821,493 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,167

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبدالهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها