بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 337,712,173,290 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,084,159 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,084,159 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,200,799 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,468

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

سيده فرخ نيكو، حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران