بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/01
کل خالص ارزش دارائی ها 101,728,482,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,498,108 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,442,605 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,537,155 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 29,081

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبدالهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها